kippen

De ‘Handreiking veehouderij en gezondheid’ https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/gezondheid/handreiking/

van het Kenniscentrum InfoMil is uit. Een belangrijke publicatie die aansluit bij de praktijk van de doelgroep van het Kennisplatform.

Aanleiding

Bij provincies, gemeenten en omgevingsdiensten leven vragen. Zoals: welke mogelijkheden hebben wij om binnen de bestaande wet- en regelgeving rekening te houden met mogelijke gezondheidsrisico’s van veehouderijen voor omwonenden? Daarom is deze handreiking opgesteld. De Handreiking verwijst 17 keer naar het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid.

Waar gaat de handreiking wel en niet over?

De Handreiking is gericht op de juridische mogelijkheden om eventuele gezondheidseffecten van veehouderijen te beperken. Daarbij ligt de focus op fijnstof, endotoxinen en ammoniak. Preventie van uitbraken van zoönosen, diergezondheid en arbeidsomstandigheden worden niet behandeld. Antibioticaresistentie, geurhinder, mestbewerking en geluid komen beperkt/zijdelings aan de orde.

Voor wie?

Deze handreiking is bedoeld voor gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en (gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdiensten) in gebieden met veehouderijen. Dit kunnen diverse soorten veehouderijen zijn van verschillende omvang: bedrijven met pluimvee, varkens, rundvee, geiten, nertsen, schapen en paarden. Het gaat daarbij om alle veehouderijen met deze diersoorten en niet alleen om ‘intensieve’ veehouderijen.

Beleidsmedewerkers, vergunningverleners, handhavers, planologen en juristen kunnen de informatie uit de handreiking toepassen in hun werk. Uiteraard kan de informatie uit de handreiking ook bruikbaar zijn voor bijvoorbeeld veehouders en hun adviseurs en omwonenden.