Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gaat onderzoeken of de luchtkwaliteit van invloed is op het verloop en de ernst van COVID-19 in Nederland. Deze kennis kan in de toekomst bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid in Nederland voorafgaand aan of tijdens een pandemie, zoals het coronavirus. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)  Nederland. Naar verwachting worden de onderzoeksresultaten in 2023 gepubliceerd. 

Doordat besmettingen in Nederland in eerste instantie veel voorkwamen in gebieden met een slechtere luchtkwaliteit door veehouderij, kwamen er ook bij het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid het afgelopen jaar verschillende vragen binnen over de relatie tussen COVID-19, luchtkwaliteit en veehouderij. Uit verschillende internationale studies lijkt het of er meer besmettingen zijn met het coronavirus en dat het verloop van de ziekte (COVID-19) ernstiger is in gebieden waar de lucht verontreinigd is. Zie hiervoor ook een eerder bericht op onze website met duiding. In deze studies is echter geen rekening gehouden met bijvoorbeeld hoe mensen elkaar besmetten (de besmettingsdynamiek). 

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) start in de zomer van 2021, samen met de Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland een onderzoek naar de vraag of de luchtkwaliteit van invloed is op het verloop en de ernst van COVID-19 in Nederland. 

In dit onderzoek wordt niet alleen gekeken naar luchtverontreiniging door verschillende bronnen, maar ook rekening gehouden met de besmettingsdynamiek tussen mensen, gebeurtenissen, testbeleid en maatregelen. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van data over luchtkwaliteit, weersomstandigheden en data over het voorkomen en verloop van COVID-19 in Nederland.

De onderzoekers houden rekening met mens-op-mens overdracht door naar het aantal en de ernst van de gevallen van COVID-19 in de tijd en over Nederland te kijken. Nieuw in dit onderzoek is ook het gebruik van patiëntengegevens op individueel niveau zodat de relatie met (bronnen van) luchtverontreiniging gelegd kan worden op een gedetailleerd schaalniveau. 

Het onderzoeksprogramma bestaat uit verschillende onderdelen. De resultaten worden gerapporteerd in één rapportage. Naar verwachting wordt deze rapportage in 2023 gepubliceerd.