Publicatie: dinsdag 11 september 2018

Nieuws over onafhankelijke, betrouwbare en wetenschappelijk gefundeerde kennis over veehouderij en humane gezondheid.

Effect geitenmoratorium op ruimtelijke ordening

Betekent het zogenaamde geitenmoratorium dat er in de buurt van geitenbedrijven niet gebouwd mag worden? De gemeente Bergeijk worstelde met de vraag hoe hier een goede afweging in gemaakt kan worden. Daarom organiseerde de gemeente een gesprek met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (Odzob), de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) en het Kennisplatform waar alle argumenten en overwegingen op tafel kwamen.

Met ondersteuning van het Kennisplatform heeft de Omgevingsdienst het memo "Omgekeerde werking geitenmoratorium" opgesteld voor de gemeente. Daarin is goed beargumenteerd hoe omgegaan kan worden met dit soort ingewikkelde afwegingen in de nabijheid van een geitenhouderij. Op 31 juli heeft de gemeente Bergeijk het memo vastgesteld. Deze casus is een mooi voorbeeld hoe een gemeente dankzij het Kennisplatform landelijke kennis kan benutten voor lokale afwegingen.

Gevaarlijk gas uit maiskuilen

Brandweer Nederland en LTO Nederland hebben in augustus gewaarschuwd voor het ontstaan van giftige maiskuilgassen met gevaar voor mens en dier. Op verzoek van LTO Nederland heeft het Kennisplatform hierover een kort bericht geplaatst.

Nieuws over antibioticaresistentie

De jaarlijkse Nethmap/MARAN-rapporten en het jaarlijkse SDa-rapport laten zien hoe antibioticagebruik en antibioticaresistentie in Nederland zich ontwikkelen. Daarin wordt ook naar gebruik en resistentie in de veehouderij gekeken. Het totale antibioticagebruik voor dieren was in 2017 vergelijkbaar met 2016. In sommige diersectoren daalde het gebruik, terwijl het in andere sectoren licht toenam. De daling in gebruik in de vleeskuikensector valt op. Dat is voor een deel toe te schrijven is aan het stijgende aantal pluimveebedrijven met trager groeiende rassen. De afname van resistentie in dieren laat eenzelfde afname zien als het antibioticagebruik in dieren. In pluimvee is de resistentie het meest afgenomen.

Antibiotica die belangrijk zijn om infecties bij mensen te behandelen, zijn de afgelopen jaren nauwelijks meer ingezet voor dieren. Hierdoor is het aantal ESBL Extended Spectrum Beta-Lactamase. Dit is een enzym dat bepaalde soorten antibiotica (penicillines en cefalosporines) kan afbreken. (Extended Spectrum Beta-Lactamase. Dit is een enzym dat bepaalde soorten antibiotica (penicillines en cefalosporines) kan afbreken.)-bacteriën verder afgenomen bij bijna alle soorten dieren die voor de voedselproductie worden gebruikt. Een uitzondering daarop zijn vleeskalveren, waar een lichte toename is gezien.

ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) maakte deze zomer bekend dat er vijf nieuwe onderzoeken gestart zijn naar antibioticagebruik in de veehouderij en effecten voor mensen en vee.

Nieuwe datum symposium

Het symposium van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid wordt verplaatst van november naar woensdag 13 maart 2019. De locatie is De Rijtuigenloods in Amersfoort.

Rendement luchtwassers aangepast

De Rijksoverheid heeft in juli de geurreductie rendementen van combi-luchtwassers en één biologische wasser aangepast om deze meer in lijn met praktijkmetingen te brengen. Aanleiding was onderzoek van Wageningen University & Research van dit voorjaar. Hieruit bleek dat het rendement van luchtwassers veel lager was dan verwacht, zie ons eerdere bericht. Een tweede wijziging is dat vanaf nu luchtwassers ook voor geurreductie bij geiten kunnen worden ingezet. Meer informatie is te vinden op de website van InfoMil.

Nederland in 2030 koploper kringlooplandbouw

Op 8 september jl. kwam Minister Schouten bij een grootschalig biologisch dynamisch melkveebedrijf in Delfgauw met de langverwachte landbouwvisie: 'Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden'. In deze nota schetst de minister een toekomstperspectief van kringlooplandbouw als basisprincipe voor de voedselproductie in ons land. De algemene reacties op de nota zijn positief. Wel wordt de concrete invulling gemist. Het ministerie kondigt aan dat ze nu een proces in gang zet met maatschappelijke organisaties om medio 2019 de resultaten voor de komende jaren te kunnen presenteren.

De visie van LNV is tot stand gekomen na intensieve consultatie van veel verschillende partijen. In de tekst is aandacht voor de verdere verduurzaming van de veehouderij. Genoemd wordt de overgang naar integraal duurzame en emissiearme stal- en houderijsystemen. En het belang hiervan voor het verbeteren van het leefklimaat voor mens en dier en het verlagen of voorkomen van de emissies van broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof.