Publicatie: vrijdag 23 september 2016

Zien we elkaar op het symposium op 14 oktober?

De datum komt dichterbij, het volledige programma en de inhoud van de workshops zijn bekend. Wij bieden u een symposium met volop discussie en inhoudelijke inbreng van alle partijen. Het thema is dit jaar Van kennis naar toepassing in de praktijk: samen aan de slag.
Na een introductie over het doel en achtergrond van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid gaan wij in debat over recente onderzoeksresultaten. Eerst met vertegenwoordigers van de praktijk, en daarna vanuit de overheid, waarbij ook interactie met de deelnemers in de zaal wordt gevraagd. Het 2e deel van de dag staat in het teken van dialoog: Allereerst kunt u speeddaten over dilemma’s én oplossingen in de relatie veehouderij en gezondheid en kunt u zich inschrijven voor 2 rondes workshops. In de workshops zoeken we aan de hand van praktijkvoorbeelden met elkaar naar oplossingsrichtingen.

Aanpak antibioticaresistentie

De ministeries van EZ Ministerie van Economische Zaken (Ministerie van Economische Zaken) en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben hun waardering geuit voor de afname van het gebruik van antibiotica bij dieren. Ook internationaal krijgt dit resultaat veel waardering. Volgende stappen zijn nodig voor verdere afname en daarmee vermindering van risico’s voor ontwikkeling en verspreiding van resistentie in de dierhouderij. Dit vraagt inspanningen van met name bedrijven die veel gebruik maken van antibiotica en dierenartsen die veel antibiotica voorschrijven. Minister Schippers kiest er daarnaast voor om 10 regionale antibioticaresistentie-zorgnetwerken aan te wijzen. In deze zorgnetwerken werken zorgverleners samen om te voorkomen dat resistente bacteriën zich door de zorgketen bewegen en nieuwe resistentie ontstaat. De minister benadrukt dat regionale samenwerking een aanvulling is op bestaande landelijke bestrijdingsstructuur en verantwoordelijkheid van zorginstellingen op het gebied van infectiepreventie. Nederland heeft de andere Europese lidstaten opgeroepen om in hun nationale actieplannen maatregelen op te nemen die het preventief gebruik van antibiotica voorkomen en het gebruik te beperken van antibiotica die in de gezondheidszorg als laatste redmiddel worden gezien.

Naar kamerbrief over voortgang aanpak antibioticaresistentie

Reeds verschenen kennisberichten

Het kennisplatform heeft inmiddels 4 kennisberichten uitgebracht, over antibioticaresistentie; maatschappelijke dialoog; zoönosen; fijnstof en endotoxinen. Deze vindt u op deze website onder Thema's. Binnenkort verschijnt het kennisbericht over mestverwerking.

Actuele vragen

Het Kennisplatform wordt inmiddels met enige regelmaat gevraagd voor inzet bij actuele discussies. De provincie Noord-Brabant heeft RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research) vragen gesteld over de vergunningprocedure voor mestverwerker OOC/MACE in Oss. De provincie heeft deze vragen met lokaal betrokken partijen en burgers afgestemd in een klankbordgroep. In gesprek met deze klankbordgroep gaven de experts meer toelichting op hun antwoorden en werden ook de vervolgvragen en informatiebehoeften duidelijk. Binnenkort vindt een vervolggesprek plaats om de openstaande punten te bespreken. Het Kennisplatform is gevraagd om bij de gesprekken met de klankbordgroep aanwezig te zijn en de experts te ondersteunen bij de beantwoording en toelichting van vragen. Dit voorbeeld laat zien hoe het kennisplatform kan helpen bij complexe lokale besluitvorming door zowel inhoudelijk als in het proces een bijdrage te leveren.

De impact van 5 jaar Signaleringsoverleg-Zo├Ânosen

Wat is in de afgelopen 5 jaar de impact geweest van de formele samenwerking in de signalering en bestrijding van zoönosen? In het artikel in het Infectieziekten Bulletin ‘Het Signaleringsoverleg-Zoönosen viert haar vijfjarig jubileum’ wordt teruggeblikt op het ontstaan van het Signaleringsoverleg-Zoönosen (SO-Z) en wordt ingegaan op de inhoud van het overleg evenals haar impact. Het SO-Z maakt deel uit van de landelijke zoönosestructuur voor signalering, beoordeling en bestrijding van zoönosen. Nederland loopt wereldwijd voorop met deze zoönosestructuur.

Tijdens het symposium van het Kennisplatform op 14 oktober heeft één van de workshops als gespreksthema: Is die landelijke signaleringsstructuur geschikt om snel te reageren en snel de juiste maatregelen in gang te zetten? En stelt dit systeem de mensen die zich zorgen maken over de uitbraak van zoönosen, gerust of is daar meer voor nodig?