Publicatie: donderdag 30 maart 2017

Vooraankondiging symposium 3 november 2017

Noteert u 3 november alvast in uw agenda? Wij hopen u dan (weer) te ontmoeten op het derde symposium van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid in congrescentrum 1931 in Den Bosch. 

Ook deze keer kunt u weer deelnemen aan tal van workshops en professionals uit de veterinaire en humane gezondheidszorg ontmoeten. Het symposium is gratis. In de nieuwsbrief die eind juni verschijnt, leest u wanneer u zich kunt inschrijven. 

Aanbevelingen Nationale ombudsman over Q-koortsepidemie

Op 7 maart kwam de Nationale ombudsman met aanbevelingen voor de overheid over de gevolgen van de Q-Koorts epidemie (2007-2011). De ombudsman constateert dat de overheid de protocollen om zoönosen vroegtijdig te signaleren en daarop te acteren, heeft aangepast en de veehouderijen goed in beeld heeft en controleert. 

Ook is de stichting Q-support in 2013 opgericht met een budget van 10 miljoen euro. Het begeleiden en uitvoeren van onderzoek naar Q-koorts en behandelperspectieven en het ondersteunen van patiënten staat centraal. Daarmee heeft de overheid stappen vooruit gezet en lering getrokken uit wat er ten tijde van de Q-koorts epidemie is gebeurd. Lees verder...

Evaluatie 2016: Zichtbaarheid vergroot meerwaarde van Kennisplatform

Eind vorig jaar heeft het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid een groot aantal 'gebruikers' geïnterviewd om de meerwaarde van het kennisplatform te toetsen. 

Rode draad van deze evaluatie is dat de kennisproducten die het Kennisplatform produceert goed zijn en veelal als naslagwerk worden gebruikt. Aandachtspunt is de doorvertaling van de wetenschappelijke kennis naar praktische handvatten. De reactie van het Kennisplatform op een artikel van V-Focus is een voorbeeld waar goed en snel is gehandeld. 

Daarnaast kan de reactiesnelheid op actuele issues beter. Dat is waar het Kennisplatform het meest zichtbaar meerwaarde kan bieden. Het Kennisplatform mag meer bekendheid voor zichzelf genereren, zodat de kennisproducten een bredere doelgroep bereikt. Zo is bijvoorbeeld bij omgevingsdiensten nog veel onbekendheid met het kennisplatform. Daardoor weten ze het Kennisplatform ook niet te benutten, zoals voor het stellen van vragen naar aanleiding van hun eigen werkzaamheden. Daar valt voor 2017 een slag in te slaan. 

Hoe het Kennisplatform bovenstaande punten aanpakt, leest u in het Jaarplan 2017 dat binnenkort op de website staat.

Kennisbericht longontsteking in relatie tot pluimveehouderij online

Nieuw onderzoek laat zien dat mensen in de buurt van een pluimveebedrijf 11% meer kans hebben op een longontsteking. Daarbuiten neemt het verhoogde risico snel af. 

Vanwege de relatief hoge uitstoot van fijnstof en endotoxine uit pluimveestallen was altijd de hypothese dat luchtvervuiling een rol kan spelen. Daarbij werd gedacht aan een mogelijke verstoring van de samenstelling van de bacteriepopulatie in de luchtwegen, door blootstelling aan luchtvervuiling. 

Dit nieuwe onderzoek laat inderdaad zien dat patiënten met een longontsteking in de buurt van een pluimveebedrijf veel meer pneumokokken in hun keel hebben dan patiënten die niet in de buurt van pluimvee wonen. Het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS Institute for Risk Assessment Sciences (Institute for Risk Assessment Sciences)), Universiteit Utrecht, UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht, Wageningen Bioveterinary Research en NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) voerden het onderzoek uit. Het kennisbericht 'Hoger risico longontsteking rondom pluimveebedrijf' geeft meer achtergrondinformatie. 

Themabijeenkomst Fijnstof

Op 16 februari kwamen vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, Rijksoverheid, omgevingsdiensten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en, bedrijfsleven en kennisinstituten bijeen om te spreken over het kennisbericht over fijnstof. 

Het Kennisplatform wilde weten of het kennisbericht in deze vorm te gebruiken is in de praktijk en hoe het eventueel beter kan. Daarnaast bood de bijeenkomst ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over handelingsperspectieven. Het was een nuttige bijeenkomst, waarin de deelnemers tevens ervaringen uitwisselden en van elkaars aanpak konden leren. Lees verder...

Nederland en Vlaanderen binden strijd aan met antibioticaresistentie

Eind vorig jaar gaf het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland groen licht aan het ambitieuze i-4-1-Health-project. Het project brengt medewerkers in stelling om innovatieve tools te ontwikkelen om infectieziekten te voorkomen en antibioticaresistentie te beheersen en bestrijden. Deze mensen werken in de zorg, publieke gezondheidssectoren en de dierhouderij van 26 Vlaamse en Nederlandse ziekenhuizen, publieke gezondheidsdiensten, kennisinstellingen en bedrijven. 

Het beoogde netwerk dat via dit project ontstaat, kan bijdragen aan het optimaliseren van de kennis over zoönosen en ABRLees verder...

Antibioticaresistentie

9 internationale consortia met Nederlandse inbreng en 10 nationale projecten starten met onderzoek naar antibioticaresistentie. Lees verder...

Kennisplatform beantwoordt gezondheidsvragen mogelijke vestiging geitenhouderij

De mogelijke vestiging van een geitenhouderij in de gemeente Gemert-Bakel in de provincie Noord-Brabant roept veel vragen op bij omwonenden, huisartsen, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) en gemeenten. Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid heeft van deze betrokkenen een reeks gezondheidsvragen ontvangen via de GGD

Het Kennisplatform heeft de algemene kennisvragen beantwoord en vervolgens tijdens een bijeenkomst in Bakel toegelicht en besproken met betrokkenen. Hierna is een definitieve beantwoording gemaakt. Het eindresultaat wordt binnenkort ook op de website van het Kennisplatform gepubliceerd voor gebruik bij ontwikkelingen elders. Mochten de betrokken ambtenaren en professionals daarbij nog aanvullende vragen ontdekken, dan kan het Kennisplatform ook die vragen beantwoorden.

Rapport Volksgezondheid en Veehouderij geeft toegankelijk overzicht maar nuance ontbreekt

Vanwege het rapport 'Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij' van de Brabantse Milieufederatie heeft het Kennisplatform in februari op basis van een snelle screening het volgende gezegd: Het rapport gaat uit van bestaande wetenschappelijke kennis over veehouderij en gezondheid. Het is een toegankelijk geschreven overzicht waardoor het de problematiek in de veehouderij op hoofdlijnen inzichtelijk maakt. Over het algemeen klopt de informatie in het rapport. Inhoudelijk zijn echter een aantal conclusies te stellig en te vergaand en daardoor ontbreekt de nodige nuance. Dat neemt niet weg dat er voldoende redenen zijn om verbanden tussen veehouderij en gezondheid serieus te nemen en verder uit te zoeken. Lees verder...

Subsidieoproepen

  • Tot 4 april 2017 is het mogelijk bij ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) projectvoorstellen in te dienen ter reductie of preventie van antibioticaresistentie. 
  • Tot 26 april 2017 is het mogelijk bij ZonMw projectvoorstellen over infectieziektebestrijding in te dienen, die de aanpak hiervan wetenschappelijk onderbouwen en de kennisinfrastructuur versterken. 

Humaan-veterinaire samenwerking werkt!

Onderzoekers, diagnostische laboratoria en (dieren-)artsen werkzaam in de infectieziektebestrijding van zowel de volks- als diergezondheid, werken samen in het project Plat4m-2Bt-Psittacosis. Deze samenwerking tussen de humane en veterinaire gezondheidszorg levert veel op voor de bestrijding van papegaaienziekte.

Het project kan als voorbeeld dienen voor de humaan-veterinaire samenwerking bij zoönosen in het algemeen. Het project bevordert diagnostiek naar de ziekte bij de mens. Ook geeft het inzicht in de rol die diverse vogel- en pluimveesoorten spelen als bron voor ziekte bij mensen. Lees verder...

Kennisvergroting non-alimentaire zo├Ânosen

Binnenkort starten nieuwe onderzoeken naar het risico van een infectieziekte die wordt overdragen door een mug, teek of vleermuis. Daarmee wordt de kennis vergroot over non-alimentaire zoönosen. Dit is belangrijk omdat meer en nieuwe ziektekiemen in Nederland een risico vormen door gedrags- en klimaatveranderingen. Lees verder...

Onderzoek naar Lyme

Drie onderzoeken naar de ziekte van Lyme starten deze zomer. De onderzoeken maken deel uit van het actieplan Lymeziekte. Dit actieplan kwam tot stand met patiëntenorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven en zorgprofessionals. Lees verder...

Op de hoogte blijven?

Dit is de zesde Nieuwsbrief van het Kennisplatform. Wij vragen u deze Nieuwsbrief door te sturen binnen uw netwerk. Mensen die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dat doen via: Aanmelden Nieuwsbrief. De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind juni 2017.