Publicatie: maandag 3 juli 2017

3 november symposium: save-the-date

Op vrijdag 3 november organiseren wij weer een symposium. De locatie is wederom 1931 in 's-Hertogenbosch. 

Het programma staat in het teken van de volgende actuele onderwerpen: 

  • Nieuwe wetenschappelijke inzichten, waaronder VGO Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden)
  • Gemeenteraadsverkiezingen 2018: welke invloed heeft dat op de besluitvorming? 
  • De voorbereiding voor de Omgevingswet is in volle gang. Waar willen we naar toe? 
  • Toekomstperspectief van de veehouderij

Op dit moment zijn wij bezig het programma vorm te geven. Vanaf september is het programma rond en kunt u zich aanmelden via deze website.

Q&A Geitenhouderij en gezondheid

Het Kennisplatform heeft een kennisbericht gepubliceerd met vragen en antwoorden (Q&A Question & Answer (vraag en antwoord) (Question & Answer (vraag en antwoord))) over de gezondheidseffecten voor mensen van geitenhouderijen. Omwonenden, huisartsen, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) en gemeente stelden de vragen. Ze gaan over milieufactoren van geitenhouderijen en gezondheid; Q-koorts; overige dierziekten; reducerende maatregelen/afstanden. De Q&A is opgesteld vanwege de mogelijke vestiging van een geitenhouderij in een Noord-Brabantse gemeente. 

Ontbreken vaccinatieplicht hobbymatig gehouden geiten/schapen

Recent heeft het Kennisplatform vragen beantwoord over het niet vaccineren van hobbymatig gehouden dieren en risico’s voor omwonenden. Lees deze aanvulling op de Q&A Geitenhouderij en gezondheid op onze website.

Kennisbericht Geur gepubliceerd

Geur kan hinder, verstoring van gedrag en activiteiten en stress-gerelateerde gezondheidseffecten veroorzaken. Hoe ontstaan deze effecten? Is hinder wel een gezondheidseffect? Welke andere factoren spelen een rol? Zijn de modelberekeningen goed genoeg om de geurbelasting en de geurhinder te bepalen? Voor het kennisbericht Geur hebben zeven organisaties samengewerkt om de bestaande kennis over gezondheidseffecten, de berekenings- en meetmethoden voor de geurbelasting van veehouderijen in de omgeving en grenswaarden op een rij te zetten. 

Verdere daling antibioticumgebruik in diersectoren

Ten opzichte van 2015 zijn nagenoeg alle diersectoren er in geslaagd het gebruik van antibiotica verder terug te dringen. Dat meldde de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) 29 mei bij de presentatie van de jaarlijkse rapportage over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren. De grote daling in de vleeskuikensector (30,1%) is opmerkelijk en valt vermoedelijk voor een deel toe te schrijven aan de toename van het gebruik van trager groeiende rassen voor de Nederlandse consumentenmarkt. Het totale gebruik van antibiotica is in 2016 verder gedaald met 64,4% ten opzichte van 2009.

Antibioticaresistentie bij mensen en dieren stabiel

In 2016 is antibioticaresistentie bij landbouwhuisdieren verder afgenomen. In Nederland is het aantal resistente bacteriën bij mensen stabiel gebleven; het is wel noodzakelijk alert te blijven. In zorginstellingen worden incidenteel uitbraken gerapporteerd  van resistente bacteriën. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage NethMap/MARAN met gegevens over antibioticagebruik en -resistentie in Nederland, zowel voor mensen als voor dieren.

Kamerbrief Forse reductie fijnstof pluimveehouderij

Staatssecretarissen Van Dam (EZ Ministerie van Economische Zaken (Ministerie van Economische Zaken)) en Dijksma (IenM) achten het noodzakelijk om de uitstoot van fijnstof op pluimveebedrijven in 10 jaar minimaal te halveren. Dit staat in de Kamerbrief van 1 juni aan de Tweede Kamer met hun reactie op diverse onderzoeken naar de relatie tussen veehouderij en gezondheid. Het rapport 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden' (VGO Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden)) en het rapport 'Emissies van endotoxinen uit de veehouderij' laten zien dat er aanwijzingen zijn dat het wonen in de omgeving van veehouderijen effecten heeft op de gezondheid. Uit dit onderzoek blijkt dat 87% van de veehouderijbedrijven in Nederland op minder dan 250 meter van een burgerwoning ligt. Circa 355.000 burgerwoningen liggen binnen 250 meter van een veehouderij. In de Kamerbrief wordt een maatregelenpakket voorgesteld en mogelijke vervolgacties. Vanwege het demissionaire Kabinet wordt verdere besluitvorming overgelaten aan een volgend Kabinet.

Terugkoppeling themabijeenkomst Maatschappelijke dialoog

Op 15 juni organiseerde het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid een themabijeenkomst over maatschappelijke dialoog. Aan de hand van praktijkervaringen spraken diverse disciplines met elkaar over de rol van een maatschappelijke dialoog rondom vee-gerelateerde vraagstukken. 

Doel was om er achter te komen welke ervaringen, problemen of hulpvragen bij hen bestaan en op welke manier het Kennisplatform kan bijdragen om hierbij te ondersteunen. 

Prof. Katrien Termeer presenteerde de laatste inzichten over Maatschappelijke dialoog in de huidige context. Haar belangrijkste boodschap: "Hoe lastig een dialoog ook kan zijn, of hoe verstoord de relaties ook zijn, het is nooit te laat om met een dialoog te starten. Iedere oplossing begint met contact." 

Vertegenwoordigers van wetenschap, provinciaal en gemeentelijk bestuur, bedrijfsleven en burgers spraken met elkaar over:

  • Oude wonden: ervaringen bij de geitenhouderij
  • Omgaan met verliezers
  • En nu naar besluit en actie
  • Is dialoog niet de verleden tijd van dia-liegen? 

Terugkoppeling overleg stuurgroep 21 juni

Op 21 juni heeft de stuurgroep van het Kennisplatform gesproken over de ontwikkelingen rond de financiering van het platform na 2017. In september nemen de huidige financierende organisaties hier een besluit over. De stuurgroep heeft gesproken over de positionering en zichtbaarheid van het Kennisplatform door de strategische inzet van PR. Zodat de producten en diensten van het platform beter en meer gebruikt worden. Verder kwamen aan de orde de invulling van het symposium en actuele ontwikkelingen zoals het 2e VGO Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden)-rapport. Het jaarplan 2017 en jaarverslag 2016 verschijnen binnenkort op de website. 

Aankondiging themabijeenkomst ‘Met het mes(t) op tafel’

We organiseren 26 september 2017 in Elst een speciale themabijeenkomst over de omgevingseffecten van mestverwerking. De maatschappelijke vraag van omwonenden rond mestverwerkingslocaties vormt het vertrekpunt voor het gesprek aan tafel. Met actuele kennis en dilemma’s op zak buigen lokale beleidsmakers, adviseurs mestverwerking, omgevingsprofessionals en wetenschappers zich over actuele (lokale) cases uit het veld. Het oogmerk is om tot gezonde, leefbare en vitale woon- en werksituaties te komen rondom mestverwerkingsinitiatieven. Entree op uitnodiging.

Aanvullende resultaten onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO)

Een opvallende conclusie uit het VGO Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden)-rapport uit 2016 was dat omwonenden van pluimveehouderijen een verhoogde kans op longontsteking hebben. Voor geitenhouderijen werd geconstateerd dat deze verhoogde kans op longontsteking ook zou kunnen spelen. Hiervoor was eerst aanvullende analyse nodig. Dit nieuwe rapport bevestigt dat ook geitenhouderijen een verhoogde kans op longontsteking veroorzaken. Staatssecretaris Van Dam van EZ Ministerie van Economische Zaken (Ministerie van Economische Zaken) geeft in zijn reactie op het onderzoek aan dat hij dit een zorgelijk signaal vindt. 

Kamerbrief beleidsreactie op eindadvies evaluatie geurregelgeving

Op 1 juni stuurde Staatssecretaris Dijksma (IenM) een beleidsreactie op het eindadvies van de bestuurlijke werkgroep evaluatie geurregelgeving veehouderij naar de Tweede Kamer. In de Kamerbrief wordt een beleidsreactie gegeven. Er zijn geen beleidsmaatregelen aangekondigd in de reactie.

Start NADP

Op 18 april is The Netherlands Antibiotic Development Platform (NADP) gelanceerd. Dit platform faciliteert de samenwerking tussen publieke en private organisaties om de ontwikkeling van nieuwe antibiotic en alternatieve behandelingen van infectieziekten bij mensen en dieren te stimuleren.

Op de hoogte blijven?

Dit is de 7e nieuwsbrief van het Kennisplatform. Wij vragen u deze Nieuwsbrief door te sturen binnen uw netwerk. Mensen die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dat doen via: Aanmelding Nieuwsbrief. Eerder verschenen nieuwsbrieven zijn te vinden op onze website. De volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2017.