Publicatie: donderdag 28 september 2017

Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid bundelt, duidt en ontsluit bestaande kennis over het onderwerp veehouderij en humane gezondheid. Dat doen we in kennisberichten, op onze website, via deze Nieuwsbrief en tijdens bijeenkomsten. Het platform wil professionals, die dagelijks bezig zijn met beleid en uitvoering van lokale en regionale veehouderij-ontwikkelingen beter in staat stellen antwoord te geven op vragen en zorgen van lokale en regionale overheden, burgers en bedrijven.

Symposium 3 november 2017 over onderzoek, samenwerking en toekomst

Op het 3e symposium van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid gaat u in gesprek met professionals van gemeenten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’s omgevingsdiensten, onderzoekers, en andere geïnteresseerden. Over de laatste wetenschappelijke inzichten en hun betekenis voor de toekomst van de veehouderij. Over de maatschappelijke dialoog en het proces om samen tot oplossingen te komen. Praktijkcases uit verschillende gemeenten komen aan bod en we discussiëren over de toekomst van de veehouderij in relatie tot de volksgezondheid. Aanmelden kan hier

Kennisbijeenkomst Mestverwerking geeft lokale initiatieven een zetje

Op 27 september praatten ruim 30 lokale beleidsmakers en adviseurs met elkaar over mestverwerking, een actueel en maatschappelijk thema. Tijdens deze kennisbijeenkomst, georganiseerd door het Kennisplatform, stonden maatschappelijke vragen over micro-organismen, geur en verkeer centraal. Experts en moderators vanuit het Kennisplatform beantwoordden de vragen met betrouwbare en gewogen kennis die nu beschikbaar is. Mensen hebben zorgen over volksgezondheidsrisico’s van zoönoseverwekkers in mest en mestproducten. Met name in Zuid- en Oost-Nederland bevinden mestverwerkingsinitiatieven zich in een impasse. Boeren, burgers en bestuurders staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Kennis werd hier ingezet als schroevendraaier om (lokaal) vastgelopen omgevingsvraagstukken verder te helpen. Verder leidden de maatschappelijke vragen ertoe dat het Kennisplatform het Kennisbericht Mestverwerking aanscherpt.

Kennisplatform beantwoordt gezondheidsvragen mogelijke komst biologische pluimveehouderij

Door de mogelijke omvorming van een melkveehouderij tot een biologisch vleeskippenbedrijf heeft de gemeente Doetinchem het Kennisplatform gevraagd een aantal gezondheidsvragen te beantwoorden. De omvorming heeft ook de aandacht van de media. De gemeente heeft omwonenden en raadsleden verzocht om eventuele gezondheidsvragen naar de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) te sturen. GGD Noord- en Oost Gelderland verzamelt deze vragen en overlegt met het Kennisplatform over de beantwoording van deze vragen. Medio oktober organiseren de gemeente en GGD een gesprek tussen vraagstellers en experts over de concept-antwoorden. Naar aanleiding van de bespreking tijdens deze bijeenkomst wordt een definitieve Q&A Question & Answer (vraag en antwoord) (Question & Answer (vraag en antwoord)) opgesteld.

Verslag Themabijeenkomst Maatschappelijke dialoog

In de nieuwsbrief van juli las u de terugkoppeling van de themabijeenkomst over Maatschappelijke dialoog. Tijdens deze bijeenkomst spraken burgers, ambtenaren en professionals van diverse disciplines met elkaar over de rol van een maatschappelijke dialoog bij vraagstukken rondom veehouderij en humane gezondheid.
Het verslag van de bijeenkomst is beschikbaar.

Kabinetsreactie op Q-koorts adviezen

Het kabinet reageerde, in een brief aan de Tweede Kamer van 14 juli 2017, op drie adviezen over de zorg voor Q-koortspatiënten van BrabantAdvies, Q-support en de Nationale Ombudsman. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken laten weten dat het kabinet zich er zeer van bewust is dat Q-koorts grote gevolgen heeft gehad: mensen zijn ernstig ziek geworden, zelfs overleden.
Het kabinet wil komen tot een vorm van tegemoetkoming als gebaar ter erkenning van de grote gevolgen die Q-koortspatiënten hebben ondervonden. Het huidige kabinet neemt de nadere uitwerking ter hand. Besluitvorming over de precieze vorm en invulling is aan een nieuw kabinet. In totaal wordt hiervoor 10 miljoen euro gereserveerd. 

Q&A over fipronil in eieren

Het in de handel komen van eieren met een hoger fipronil-gehalte dan volgens de Europese pesticide-richtlijn is toegestaan, heeft tot onrust bij consumenten geleid.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) presenteert vragen en antwoorden over de gezondheidseffecten van fipronil. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit)) heeft vragen en antwoorden over de productveiligheid van eieren verzameld.
Lees het nieuwsbericht van het Kennisplatform Veehouderij.

Op de hoogte blijven?

Dit is de 8e Nieuwsbrief van het Kennisplatform. Wij vragen u deze Nieuwsbrief door te sturen binnen uw netwerk. Mensen die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dat doen via deze link: Aanmelding Nieuwsbrief. Eerder verschenen nieuwsbrieven zijn te vinden op onze website. De volgende Nieuwsbrief verschijnt in november 2017.

Colofon

Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid is een samenwerking van 7 kennis- en praktijkorganisaties; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, Omgevingsdienst NL en LTO Nederland.

www.kennisplatformvhg.nl

E-mail: secretariaat@kennisplatformveehouderij.nl