Workshops Symposium “Veehouderij en humane gezondheid”

Over onderzoek, samenwerking en toekomst

3 November 2017 in ’s‐Hertogenbosch

De middag van het symposium was gevuld met twee rondes van 10 workshops.
Kijk hier voor een korte video-impressie van de workshops (workshop 4 ontbreekt i.v.m. slechte beeldkwaliteit).

Meer informatie over de workshops en de verslagen ziet u hieronder weer gegeven. 

WORKSHOP 1 Hoe kom je tot een visie veehouderij en humane gezondheid bij provincies?

Inhoud

Hoe maak je goed gemotiveerde keuzes bij het maken van beleid o.b.v. de omgevingsvisie? Hoe werkt dat? Waar vind je objectieve informatie? En waar lopen provincies tegenaan? Deze workshop geeft inzicht in de verkenning hoe provincies omgaan met beleidsontwikkeling rond veehouderij en humane gezondheid. 

Moderator 

Karel de Greef

Spotlight 

Kwaliteitsteam Overijssel (Wicher Wolbers, beleidsontwikkelaar provincie Overijssel)

Sidecase 

Gelderland; Plussenbeleid (Natasha Groot en Arjan Sikking, projectleider duurzame veehouderij provincie Gelderland)

 

Verslag 

 

WORKSHOP 2 Verkenning gezonde en harmonieuze leefomgeving mens en veehouderij in 2030

Inhoud

Oplossingen in het hier en nu gaan meestal over het verbeteren van bestaande praktijk of het beter doen door anders doen. Vijf studenten van de HAS Hogeschool zijn uitgedaagd om spraakmakende beelden te schetsen van een toekomstige gezonde leefomgeving met mens en dier. Dit doen ze vanuit het multi-level perspectief van leefomgeving, veehouderij, marketing en geo & mediadesign.

Moderator 

Evelyn Heugens

Spotlight 

HAS Hogeschool studententeam (Thijs, Wessel, Rens, Dan en Demy)

 

Verslag 

 

WORKSHOP 3 Hoe ga je om met perceptie van risico’s?

Inhoud

Kan je 100% zekerheid geven dat er geen gezondheidsrisico’s zijn? Omwonenden maken zich ongerust over uitbreidingen van veehouderij of mestbewerking. Eigenlijk kun je voor geen enkele bedrijfsmatige activiteit het optreden van gezondheidsrisico’s volledig uitsluiten. Maar hoe is het nu? En wordt dat anders? Daarbij is (herstel van) vertrouwen in het bestuur cruciaal. Zekerheid en vertrouwen zijn niet hetzelfde. Hoe ga je met de zorgen van de gemeenschap om en blijf je constructief met elkaar in gesprek? Omgaan met weerstand, wantrouwen en ongerustheid bij de ontwikkeling van veehouderij. 

Moderator 

Judith Dijkers

Spotlight 

Uitbreiding biologisch pluimveebedrijf in Doetinchem (Herman Kemper, ondernemer en Steven van de Lelie, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Noord- en Oost-Gelderland)

Sidecase 

1. Oude wonden en vertrouwen in de geitenhouderij (Jolien Holsappel, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
2. Mestbewerking op industrieterrein Oss (Clementine Wijkmans, GGD Hart voor Brabant)

 

Verslag 

 

WORKSHOP 4 Interactie in de gebiedsgerichte aanpak bij gemeenten, hoe werkt dat?

Inhoud

Met een interactieve aanpak en betrokkenheid van stakeholders zoeken gemeenten naar een goede balans tussen de ontwikkelingsruimte voor de veehouderij en de bescherming van een goed woon-en leefklimaat voor de inwoners. Maar hoe gaat dat, of zou dat moeten gaan? Een dergelijke aanpak is ook een bouwsteen van de later op te stellen gemeentelijke Omgevingsvisie in het kader van de nieuwe Omgevingswet. 

Moderator 

Joyce Nelissen

Spotlight 

Gemeente Venray – visie veehouderij (Jos Kniest, Planoloog buitengebied Gemeente Venray )

Sidecase 

1. Reusel-de Mierden – ontwerp-structuurvisie t.b.v. verkenning High Tech Agro Campus (Sandra Borremans, gemeente Reusel-de Mierden en Hilko Ellen, WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research))
2. Holten-Rijssen – gezondheid in de MER (Geert Draaijers, commissie voor de m.e.r.)

 

Verslag 

 

WORKSHOP 5 Systeemsprongen in de veehouderij; wat vindt de samenleving hiervan?

Inhoud

Met een interactieve aanpak en betrokkenheid van stakeholders zoeken gemeenten naar een goede balans tussen de ontwikkelingsruimte voor de veehouderij en de bescherming van een goed woon-en leefklimaat voor de inwoners. Maar hoe gaat dat, of zou dat moeten gaan? Een dergelijke aanpak is ook een bouwsteen van de later op te stellen gemeentelijke Omgevingsvisie in het kader van de nieuwe Omgevingswet. 

Moderator 

Maarten Vrolijk

Spotlight 

Kipster – the revolutionary farm (Ruud Zanders)

Sidecase 

Onderzoek op gebied systeem en technologie innovatie (Albert Winkel, Wageningen Livestock Research)

 

Verslag 

 

WORKSHOP 6 Bestuurlijke afwegingskaders, hoe dealt de bestuurder met zijn wicked problems?

Inhoud

Het vraagstuk duurzame veehouderij behoort tot de categorie van de zogenaamde wicked problems of weerbarstige vraagstukken. Deze maatschappelijke vraagstukken zijn bijzonder taai: ze doorkruisen per definitie de grenzen van beleidsdomeinen en bestuurslagen; er zijn veel partijen bij betrokken die anders denken over waarden en feiten; je bent er nooit mee klaar omdat het altijd beter kan; oplossingen van vandaag zijn vaak de problemen van morgen; en ze liggen onder het vergrootglas van de media. Katrien Termeer daagt bestuurders en andere belangstellenden uit om hierover in gesprek te gaan en te zoeken naar handelingsperspectieven. 

Moderator 

Loek Stokx

Spotlight 

Prof Katrien Termeer dialoog met bestuurders over hun wicked problems en afwegingkaders.

 

Verslag 

 

WORKSHOP 7 Antibioticaresistentie en aanpak via zorgnetwerken

Inhoud

Naast het uitvoeren van de opdracht voor een regionale aanpak van ABR in de humane gezondheidszorg wil het ABR zorgnetwerk Noord-Brabant de verbinding maken met de veehouderij. Hoe kan het zorgnetwerk de verbinding maken en wie helpt hen? Tips en handreikingen in deze workshop zijn welkom.

Moderator 

Hans van Dijk

Spotlight 

Zorgnetwerken ABR (Marjolijn Wegdam, arts-microbioloog en Jamie Meekelenkamp, deskundige infectiepreventie)

Sidecase 

Antibiotica in de veehouderij (Hetty van Beers, SDA)

 

Verslag 

 

WORKSHOP 8 Kennisplatforms en integratie van kennisagenda’s; waar vinden ze elkaar?

Inhoud

Deze workshop laat meer zien dan alleen wat de diverse kennisplatforms doen op het grensvlak tussen vee en humane gezondheid. U praat mee over de vraag welke behoefte er vanuit de praktijk is en hoe de kenniscentra hierop kunnen inspelen. De dichtheid van zowel mensen als dieren in regio’s in Nederland brengt nu éénmaal risico’s met zich mee voor de gezondheid van beide. De humane en veterinaire geneeskunde zullen elkaar moeten vinden. 

Moderator 

Jeroen Devilee

Spotlight 

Netherlands Centre of One Health NCOH (Annemarie Rebel, Wageningen University & Research)

Sidecase 

1. Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid (Erik Lebret, RIVM)
2. Academische werkplaats Milieu en Gezondheid (Gea de Meer, GGD Fryslan)

 

Verslag

 

WORKSHOP 9 Lost kennis de vragen rondom mestbewerking en gezondheid op?

Inhoud

Er leven vragen rondom mestbewerking en humane gezondheid. Bijvoorbeeld over de stank, over de verspreiding via de lucht van endotoxinen, zoönosen en bacteriën. Hoe ga je hier mee om, wat is de rol van (objectieve) kennis en de ondersteunende rol van het Kennisplatform voor de professional? En hoe zit dat met de vertaling van de kennis naar de bezorgde burger?

Moderator 

Daniel Puente Rodriquez

Spotlight 

Kennisbericht mestbewerking (Jos van Gastel, Nederlands Coördinatiecentrum Mineralen)

Sidecase 

1. Gezondheidstoetingskader voor mestbewerking in Noord-Brabant (Loes Mooren, provincie Noord-Brabant)
2. Onderzoek risico’s pathogenen mest (Jeroen van Leuken, RIVM)

 

Verslag

 

WORKSHOP 10 Hoe kunnen dierenartsen bijdragen aan een gezonde leefomgeving?

Inhoud

Maatschappelijk betrokken dierenartsen roeren zich. Door dierenartsen (KNMvD) is discussie gestart wat hun bijdrage is aan een duurzame veehouderij. Wat verwacht de samenleving en de boer of u van de rol van de dierenarts, daar waar er directe invloed van de veehouderij op omwonenden is?

Moderator 

Marion Kluivers

Spotlight 

Dierenartsen in discussie over verduurzaming veehouderij (Gerard van Eijden, dierenarts)

 

Verslag