Het Kennisplatform wordt gefinancierd door:

  • Ministeries: Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)), Economische Zaken & Klimaat (EZK) en Infrastructuur & Waterstaat (IenW)
  • Provincies: Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht
  • 13 omgevingsdiensten in veedichte gebieden in Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg

De financiers worden elk halfjaar uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg met de Stuurgroep.

De samenwerking van de zes partners valt uiteen in drie onderdelen:

Betrokkenheid als financier

Financiersoverleg

Iedere financier heeft een vertegenwoordiger benoemd die namens de Stuurgroep bijeenkomt voor een gezamenlijk overleg. Dit gebeurt in principe elk halfjaar, tenzij er in het Financiersoverleg wordt vastgesteld dat een hogere frequentie nodig is. Het Financiersoverleg is bedoeld om de vinger aan de pols te houden. Namens de financiers zitten hier de volgende vertegenwoordigers in:

  • Namens de Rijksoverheid: ministerie VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), ministerie LNV en ministerie IenW,
  • Namens decentrale overheden: Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant, Wethouder gemeente Barneveld
  • Namens het agrarische bedrijfsleven: vertegenwoordiger diersectoren

Voorbereiding financiersoverleg

Ter voorbereiding op dit Financiersoverleg wordt voor ieder van de drie delen (rijk, decentraal en bedrijfsleven) een voorbespreking georganiseerd, waar ook de andere financiers voor uitgenodigd worden.

Jaarplan en jaarverslag

Het jaarplan en jaarverslag worden ter kennisname aangeboden aan de financiers. Zij worden ook uitgenodigd voor de jaarlijkse brainstormbijeenkomst over het jaarplan voor het volgende jaar. Een concept van het jaarplan of jaarverslag wordt in de Stuurgroep besproken. De opmerkingen van de stuurgroep worden verwerkt, waarna een definitief concept beschikbaar is dat in de eerstvolgende Stuurgroep wordt vastgesteld. Het definitief concept of het vastgestelde jaarverslag wordt geagendeerd in het Financiersoverleg.

Betrokkenheid als inhoudelijk deskundige

Het Kennisplatform is een samenwerking van zes organisaties, die in gezamenlijkheid bestaande kennis duidt. Een belangrijk doel van deze samenwerking is om het perspectief humane gezondheid en het perspectief veehouderij samen te brengen. 

Het is voor de kennisproducten van het Kennisplatform belangrijk om een goed beeld van de maatschappelijke vragen en behoeften te krijgen en bij de beantwoording de sectorkennis te benutten. Daarnaast wordt soms breder deskundigheid geworven voor een kennisproduct. Het Kennisplatform bepaalt vervolgens wat met deze input wordt gedaan.

Betrokkenheid als belangenbehartiger

Het doel van het Kennisplatform is om snel duidelijkheid te geven bij vragen of zorgen in de samenleving. Bij twijfels over hoe wetenschappelijke inzichten in de praktijk worden gebruikt, kan het Kennisplatform duidelijkheid scheppen over de stand van kennis en deze kennis duiden in de maatschappelijke context. Om dat te kunnen doen, is het van belang dat dergelijke signalen ook bij het Kennisplatform terecht komen. De partners zorgen daarvoor.

Hetzelfde geldt voor het beschikbaar komen van nieuwe relevante wetenschappelijke publicaties of van ongenuanceerde boodschappen over wetenschappelijke publicaties in de media. Door vragen en zorgen in dit soort situaties kenbaar te maken bij het Kennisplatform, kan het Kennisplatform een reactie geven op actualiteit of een duiding op wetenschappelijke inzichten.

Het Kennisplatform beoordeelt per geval of en hoe er actie ondernomen wordt en koppelt dit altijd terug aan de vraagsteller. Zeker als het raakt aan een specifieke lokale veehouderij-ontwikkeling, handelt het Kennisplatform altijd in nauw overleg met eventueel betrokken overheidspartijen (vaak gemeente, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), Omgevingsdienst en provincie), zodat het Kennisplatform geen partij wordt in de lokale besluitvorming.